Estatuts

Estatuts de l’Associació
I. Denominació, finalitats, durada, domicili i àmbit territorial
II. Els membres de l’Associació i els seus drets i obligacions
III. Dels òrgans directius. Assemblea General i Junta Directiva
IV. La Presidència
V. La Tresoreria, la Secretària i els Vocals
VI. El règim econòmic
VII. El règim disciplinari
VIII. La dissolució
 


CAPÍTOL I. Denominació, finalitats, durada, domicili i àmbit territorial

Article 1.- Amb la denominació Associació d’Amics del Lleida de Futbol es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que disposen els presents Estatuts i d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

 

Article 2.- Les finalitats i objectius de l’Associació són els que es relacionen a continuació:

 1. Promoure, difondre, fomentar, defensar i dignificar la història i el coneixement del primer equip de futbol de la ciutat de Lleida, així com els clubs precedents a la seva constitució en totes les seves etapes precedents, a través d’activitats, actes, publicacions i altres esdeveniments promoguts a tal efecte.
 2. Col·laborar i cooperar activament amb les diferents juntes directives que regeixin el primer equip de futbol de la ciutat de Lleida en totes aquelles activitats que l’Associació consideri adients per a assolir els objectius i finalitats de la mateixa.
 3. Promoure acords de col·laboració amb altres entitats o organismes, tant públics com privats, de la ciutat i comarques de Lleida, d’acord als fins i objectius expressats en els punts precedents.

En tot moment, l’Associació podrà ampliar les seves finalitats i objectius, sempre que aquesta ampliació tingui relació directa amb els fins de l’Associació.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3.- La durada de l’Associació tindrà caràcter indefinit.

 

Article 4.- El domicili social de l’Associació es troba situat a Lleida, Carrer Alcalde Pujol nº9, baixos, Codi Postal 25006.

 

Article 5.- L’àmbit territorial d’actuació de l’Associació serà a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 


CAPÍTOL II. Els membres de l’Associació i els seus drets i obligacions

Article 6.- Poden ser socis de l’Associació totes aquelles persones, tant físiques com jurídiques, que així ho sol·licitin i que siguin acceptades per la Junta Directiva.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors legals per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
 4. Els Socis Honorífics, en cas que n’hi hagi, no tindran dret a vot, llevat que ostentin també la condició de soci, en que aleshores gaudiran dels mateixos drets que la resta d’associats, inclòs el dret de vot.

Pel que fa a les persones jurídiques (associacions i penyes):

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

 

Article 7.- Són drets dels membres de l’Associació:

 1. Assistir amb veu i vot, a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis, activitats i avantatges de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part de les comissions i/o grups de treball.
 11. Tenir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.
 13. Les persones jurídiques delegaran en una persona física la seva representativitat. Aquesta persona serà considerada a tots els efectes com a soci de Número.

 

Article 8.- Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats i objectius de l’Associació i participar activament per assolir-lo.
 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques necessàries per al sosteniment i viabilitat de l’Associació.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 9.- Serà causa de baixa de la condició de soci els següents motius:

 1. Per petició expressa i formal de la pròpia persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. Per defunció.
 4. No complir les obligacions estatutàries d’acord amb el reglament de règim intern de l’Associació.

 


CAPÍTOL III. Dels òrgans directius. Assemblea General i Junta Directiva

Article 10.- L’Associació es regirà pels següents òrgans directius:

 1. Assemblea General.
 2. Junta Directiva.

 

Article 11.- L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’Associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 8. Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
 9. Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 10. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’Associació.
 11. Marcar les directrius a seguir per l’obtenció de les finalitats i objectius de la mateixa, així com proposar nous fins d’acord als ja establerts.

 

Article 12.-

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels associats o, si així ho estableixen els estatuts, un percentatge inferior d’aquests, mitjançant escrit adreçat al President on constin totes les dades identificatives dels sol·licitants i les signatures recollides així com l’ordre del dia corresponent; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
 3. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 4. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant notificació mitjançant carta amb avís de recepció o a través del correu electrònic facilitat en el moment d’efectuar la inscripció d’associat.
 5. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 6. El secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 7. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 13.-

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. Un 10% dels associats o, si així ho estableixen els estatuts, un percentatge inferior d’aquests, poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

 

Article 14.-

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació. En les entitats jurídiques degudament representades, cadascuna d’elles tindrà dret a un vot.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. En cas d’empat, el President tindrà vot decisori.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

 

Article 15.-

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan el president, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. Els menors d’edat no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec de forma totalment gratuïta, no podent ser retribuïts en l’exercici de les seves funcions.

 

Article 16.-

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys (4), sense perjudici que puguin ser reelegits. realitzant-se l’elecció dels seus membres en l’Assemblea General.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
  2. Incapacitat o inhabilitació
  3. Renúncia notificada a l’òrgan de govern
  4. Separació acordada per l’Assemblea General
  5. Qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
 4. La Junta Directiva es reunirà, almenys, un cop trimestralment i serà convocada pel President. També S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
 5. La Junta directiva prendrà els seus acords per votació i en majoria simple. En cas d’empat, el President tindrà el vot decisori.
 6. La Junta Directiva podrà assessorar-se d’aquells socis que per la seva professió o coneixements puguin aportar informació o opinió adient per al compliment dels fins i objectius de l’Associació.

 

Article 17.-

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  2. Proposar a L’Assemblea General la línea de treball a seguir per l’assoliment dels fins i objectius de l’Associació i programar i dirigir totes les activitats encaminades a tal efecte.
  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
  4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
  5. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  7. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  8. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  9. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  10. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.
  11. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
  12. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  13. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
  14. Atorgar honors i distincions a qualsevol persona física o jurídica que reuneixi els valors identificatius amb l’Associació.

 

Article 18.- Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari i el president.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 


CAPÍTOL IV. La Presidència

Article 19.-

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
  1. Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Donar el vistiplau de les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 


CAPÍTOL V. La Tresoreria, la Secretària i els Vocals

Article 20.- El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

No obstant l’anterior, la junta ha de donar autorització al tresorer abans de fer qualsevol tipus de moviment i/o transacció bancària del compte de l’Associació.

 

Article 21.- El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, que aniran acompanyat del vistiplau del President, portar el llibre de registre de socis i aquelles altres que li siguin encomanades per la Junta Directiva pel millor funcionament de l’Associació.

 

Article 22.- Les funcions dels vocals seran aquelles que els hi atribueixi el President de l’Associació i, en tot cas, aniran destinades a contribuir a la millora del funcionament d’aquesta.

 

Article 23.- Tanmateix, la Junta Directiva podrà crear comissions i/o grups de treball que hauran de ser formats única i exclusivament pels membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

En tot cas, la Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions i/o grups de treball per tal que s’adeqüin als objectius i finalitats de l’Associació.

 


CAPÍTOL VI. El règim econòmic

Article 24.- El patrimoni fundacional de l’Associació és de zero euros.

 

Article 25.- L’import del pressupost anual de l’Associació serà aquell proposat per la Junta Directiva i degudament aprovat per l’Assemblea General Ordinària.

 

Article 26.- Els recursos econòmics de l’Associació es constituiran per:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se a través dels diferents actes, esdeveniments, publicacions o qualsevol altre derivat de la pròpia activitat de l’associació.

 

Article 27.- Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

 

Article 28.- L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre

 

Article 29.- En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 


CAPÍTOL VII. El règim disciplinari

Article 30.- L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 


CAPÍTOL VIII. La dissolució

Article 31.- L’Associació pot ser dissolta, a més dels supòsits fixats per Llei,  si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi en la que hauran de ser convocats tots els socis mitjançant notificació a través de qualsevol conducte adient (carta certificada amb acús de rebut, email, etc…).

L’acord per a la dissolució de l’Associació s’haurà de prendre amb un quòrum de 2/3 parts del número total de socis assistents.

Article 32.- Un cop acordada la dissolució de l’Associació i liquidats els possibles deutes existents, el romanent o fons restant s’hauran de destinar a una entitat, pública o privada, sense ànim de lucre, i que hagi aprovat l’Assemblea General que tingui una relació directa amb les finalitats i objectius de l’Associació i, en tot cas, que també pretengui la defensa, promoció i protecció del primer equip de futbol de la ciutat de Lleida o, si fos el cas, club que el succeeixi, o la promoció i protecció de l’esport lleidatà en general.

Article 33.- Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

 

Lleida, 21 de juliol de 2014.

 

Signat: Andreu Ratés Garcia
President de l’Associació d’Amics del Lleida de Futbol

Signat: David Berdié Roca
Secretari general de l’Associació d’Amics del Lleida de Futbol