Alta de soci/a individual o familiar

Pots formalitzar la teva alta omplint aquest formulari. No deixis d’omplir cap dels camps.

  Dades personals

  Nom

  Cognoms

  DNI

  Data de naixement

  Adreça (número, pis, lletra)

  Cordi postal

  Municipi i província

  Telèfon

  Correu electrònic

  Sexe
   Home Dona
  Categoria de soci

  En cas que la categoria de soci escollida sigui FAMILIAR, omple les dades dels teus familiars
  (Nom, Cognoms, DNI, Data Naixement, Correu Electrònic, Sexe):

  Dades bancàries

  Modalitat de pagament:

   En metàl·lic, al local social de l’Associació amb cita prèvia Transferència bancària al compte de l'Associació Domiciliació bancària, número de compte

  En cas que la teva opció de pagament sigui la domiciliació bancària,
  AUTORITZO a l’Associació d’Amics del Lleida la utilització de les meves dades bancàries per realitzar el cobrament anual de la quota d’associat.

  DADES BANC/CAIXA (Codi IBAN)

                      Entitat      Oficina      CC       Número de Compte

  ES         

  Drets d'imatge

  DONO el meu consentiment per a l’ús de la meva imatge d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982 (que regula els drets d’imatge) a l’Associació d’Amics del Lleida per fer ús de fotografies/vídeos on apareix la meva imatge, tant en publicacions internes com externes.

  D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incloses en un fitxer de l’Associació d’Amics del Lleida de Futbol, que té com a finalitat promoure i difondre les activitats que porti a terme aquesta entitat.
  Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a l’Associació d’Amics del Lleida de Futbol, C/ Alcalde Pujol nº9 baixos, 25006 Lleida. També podeu contactar per exercir els mateixos drets a través del nostre correu electrònic, associacio@amicsdellleida.org.