Alta de soci/a institucional o protector/a

Podeu formalitzar la vostra alta omplint aquest formulari. No deixeu d’omplir cap dels camps.

Dades de l'entitat

Nom i cognoms

CIF

Adreça (número, pis, lletra)

Codi postal

Municipi i província

Telèfon

Correu electrònic

Director/Responsable Sr/a

Categoria de soci

Dades bancàries

Modalitat de pagament:

 En metàl·lic, al local social de l’Associació amb cita prèvia Transferència bancària al compte de l'Associació Domiciliació bancària, número de compte

En cas que la teva opció de pagament sigui la domiciliació bancària,
AUTORITZO a l’Associació d’Amics del Lleida la utilització de les meves dades bancàries per realitzar el cobrament anual de la quota d’associat.

DADES BANC/CAIXA (Codi IBAN)

                 Entitat      Oficina      CC       Número de Compte

ES         

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incloses en un fitxer de l’Associació d’Amics del Lleida de Futbol, que té com a finalitat promoure i difondre les activitats que porti a terme aquesta entitat.
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a l’Associació d’Amics del Lleida de Futbol, C/ Alcalde Pujol nº9 baixos, 25006 Lleida. També podeu contactar per exercir els mateixos drets a través del nostre correu electrònic, associacio@amicsdellleida.org.